Raitis

Raittiuden Ystävät Ry
  1. Kuntien kaikessa päätöksenteossa ja hallinnossa on edistettävä läpäisevästi päihteettömyyttä sisältäen kuntien kaikki tilaisuudet, tilat ja toimet.
  2. Kuntien tulee ottaa raittius tavoitteeksi päihdeohjelmissaan.
  3. Raittius on asetettava tavoitteeksi kaikissa nuoriso- ja koulutoimen sekä perhekasvatuksen toimintaperiaatteissa.
  4. Kuntien myöntämien toiminta-avustusten ehtona tulee olla se, ettei kuntien avustuksia käytetä missään muodossa sellaiseen toimintaan, jossa on mukana alkoholi tai muut päihteet.
  5. Kuntien tulee toteuttaa päihteidenkäyttöä ehkäiseviä ja raittiutta edistäviä toimia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa niille tulevissa vastuissa ja velvoitteissa sekä toimintamahdollisuuksissa. 
  6. Kuntien on tärkeä käyttää oikeuttaan rajata ja ohjata päihteiden julkista käyttöä järjestyssäännöissään niin, ettei päihteidenkäyttöä tapahdu julkisilla paikoilla, kuten puistoissa, leikkipaikoilla ja urheilukentillä, joissa lapset ja nuoret saavat vaikutteita omille valinnoilleen sekä kaikissa muissa paikoissa, joissa laki kieltää päihteidenkäytön.
  7. Kuntien tulee osaltaan varmistaa, että niiden alueella noudatetaan vain Suomen laissa sallittujen päihteiden ikä- ja myyntiaikarajoja sekä muutenkin niihin liittyvää vastuullista myyntitoimintaa.
  8. Kuntien tulee osaltaan puuttua ja estää laittomien päihteiden myynti ja käyttö.
  9. Kuntien tehtävänä on taata alueellaan kaikkia ikä- ja väestöryhmiä ajatellen kattava ja monipuolinen ehkäisevä ja korjaava päihdetyö ennakoivasta päihdehaittojen torjunnasta niiden kattavaan hoitamiseen, kuntoutumiseen ja toipumiseen sekä vertaistuen antamiseen. Kuntien tulee tehdä asiassa vuorovaikutukseen ja monipuoliseen yhteistyöhön perustuvaa yhteistyötä kaikkien ehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa päihdetyötä tekevien järjestöjen, yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kattavalla ja osaavalla päihdetyöllä vähennetään syrjäytymisriskejä, väestöryhmien välisiä sosiaalisia eroja sekä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
  10. Maamme kansanterveyden ja taloudellisen tilanteen turvaamiseksi kuntien tulee asettaa yhteiseksi päämääräkseen Päihdehaitoista vapaa Suomi 2040 -tavoite.

Perusteena näille tavoitteille on maamme asukkaiden terveyden ja turvallisuuden takaaminen sekä kestävän kuntatalouden edistäminen. Erityisperusteena on lasten, nuorten ja muiden erityisryhmiin kuuluvien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin turvaaminen sekä kaikkien asukkaiden välttyminen päihdehaitoilta.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.
Lue lisää: https://vaalit.fi/kuntavaalit