Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

[ingressi teksti=”Perhetyöllä tuetaan perheen omia voimavaroja.”]

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Alvari-perhetyötä toteuttavat muun muassa Teija Hyväri (oikealla) ja Helianna Huttu. He kummatkin ovat perhetyöntekijöitä ja sosionomeja.

Perhetyöllä on Suomen historiassa pitkät juuret parin sadan vuoden takaa tähän päivään. Perhetyö käsitteenä on hyvin laaja, eikä lakikaan ole määrittänyt sitä täsmällisesti. Perhetyötä toteutetaan yleisimmin yhteistyössä perheiden kanssa sosiaalitoimen, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteydessä.

Ensi- ja turvakotien liitto aloitti Alvari-hanke vuonna 1989. Projektin tunnuslause on ”Alvariinsa apunanne”, joka nimensä mukaan oli jatkuvaa päivystystä. Hanke päättyi vuonna 1994, mutta sen tuloksena syntyi Alvari-perhetyönmalli. Alvari-mallissa yhdistyvät kotipalvelun tehostettu perhetyö, lastensuojelun psykososiaalinen työ sekä sosiaalinen kuntoutus.

Tätä perhetyön mallia toteutetaan nykyisin lastensuojelun ostopalveluna eri paikkakunnilla ensi- ja turvakotien toteuttamana ja sen piiriin kuuluu noin 800 perhettä. Työntekijöiden nimikkeitä ovat muun muassa sosiaaliohjaaja, perheohjaaja ja perhetyöntekijä. Alvari-perhetyö on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista palvelua ja luonteeltaan suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Työ on perheen tilanteesta riippuen ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. Ennaltaehkäisevä perhetyö on luonteeltaan varhaista toimintaa sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea, missä keskeisintä on tarjota tukea oikeaan aikaan haastavissa elämäntilanteissa ja samalla ehkäistä ongelmien kasautumisia eli kriisejä. Lastensuojelun kautta ostettava tehostettu perhetyö (LsL 36§) on puolestaan lastensuojeluasiakkaana oleville perheille järjestettävää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista avohuollon tukitoimintaa, joka kytkeytyy osaksi muuta lastensuojelun työprosessia.

Oulussa sosiaalityöntekijän ostopalveluna tilaaman Alvari-perhetyön taustat liittyvät muun muassa perheen sisäisiin väkivaltaongelmiin, kuten parisuhdeväkivaltaan, lapseen kohdistuvaan kuritusväkivaltaan, sekä vuorovaikutus- ja päihdeongelmiin. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka perustuu yhteistyöhön perheen kanssa ja perheen sitoutumiseen työskentelyyn.

 

Pohjana motivaatio ja luottamus

Oulun Ensi- ja turvakodin Alvari-perhetyön parissa työskentelevä perhetyöntekijä, sosionomi Helianna Huttu 32v., kertoo Alvari-perhetyön olevan oululaisille perheille suunnattua intensiivistä ja ammatillista perhetyötä.

– Alvari-perhetyö on tarkoitettu tueksi etenkin perheille, joissa on ollut tai on perheväkivaltaa. Perheiden arjessa voi olla myös muita haasteita, kuten esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmia tai vanhemmuuteen liittyviä haasteita. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheiden kotona ja se perustuu perheiden omaan motivaatioon ja sitoutumiseen sekä työntekijöiden ja perheen väliseen luottamukseen. Perhetyön tavoitteena on aina perheen omien voimavarojen vahvistaminen, hän painottaa.

Huttu jatkaa, että työ suunnitellaan aina yksilöllisesti perheiden tarpeiden mukaan ja asiakkuus voi kestää vuodesta kahteen, mutta myös lyhempiä jaksoja toteutetaan.

– Alvari-perhetyön asiakasperheet ohjautuvat työskentelyn piiriin yleensä ensi- ja turvakodin laitos- tai avopalveluasiakkuuden jälkeen tai sen aikana, mutta myös suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ohjaamina, hän kuvailee.

 

Lapsi perhetyön keskiössä

Perhetyöntekijä Hutun työparina työskentelevä perhetyöntekjä, sosionomi Teija Hyväri kertoo, että Alvari-perhetyön piiriin kuuluu hyvin monenlaisia perheitä, joilla on jokaisella oma yksilöllinen tarina.

– Perhetyössä tuetaan perheitä esimerkiksi vanhemmuudessa, lapsen kasvatuksessa, vuorovaikutustaidoissa, päihteettömyydessä tai kriisien läpikäymisessä. Meidän tehtävänämme perhetyöntekijöinä on perheen tukemisen ohella nostaa esille lapsen näkymätön ääni ja tuoda se turvallisesti kuulluksi, hän korostaa.

Hyväri jatkaa, että heidän tavoitteenaan on yhteistyössä perheen kanssa muun muassa vahvistaa perheen sisäistä turvallisuutta, mahdollistaa lapselle korjaavia kokemuksia ja valvoa lapsen edun toteutumista eri tilanteissa.

– Haastavimpia tilanteita perhetyössä ovat esimerkiksi perheiden ylisukupolviset toimintamallit, joissa perheet hyväksyvät tai käyttävät kuritusväkivaltaa lapsiin. Tai tilanteet, joissa parisuhteeseen kuuluu väkivaltaa, minkä keskiöön lapsi joutuu tahtomattaan. Perhetyön tavoitteena on käytännön läheisesti tuoda perheen arkeen uusia toimintamalleja, joilla väkivallan kierre voidaan katkaista. Työssä käytetään esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton Kannusta minut vahvaksi! -hankkeen materiaaleja. Alvari-perhetyön asiakkailla on taustallaan yleensä vakavia ja pitkäkestoisia ongelmia ja asioita.

– Perhetyön tarkoituksena ja tavoitteena on auttaa perheitä niin, että esimerkiksi huostaanotolta vältyttäisiin, mutta jos kuitenkin joudutaan turvautumaan huostaanottoon, perhetyö voi olla perheen tukena tässäkin tilanteessa. Olipa perheen tilanne ja tausta mikä tahansa, parhaiten perhetyö auttaa kuitenkin silloin, kun perheet ovat valmiit ottamaan apua vastaan ja sitoutuvat työskentelemään muutoksen eteen. Alvari-perhetyössä yhdistyvät monenlaiset auttamisen elementit: konkreettinen apu, toiminnalliset tehtävät ja keskustelut, hän tiivistää.

 

Tukea ja konkreettista apua

Anonyyminä henkilönä vainon vuoksi artikkelissa esiintyvä nainen kertoo saaneensa Alvari-perhetyöstä paljon henkistä voimaa.

– Saimme Alvari-perhetyötä noin puolenvuoden ajan siirtyessämme turvakodista asumaan omaan kotiin. Yksinhuoltajana oma aika on todella tiukalla, joten perhetyöntekijä saattoi olla esimerkiksi lasteni kanssa sillä aikaa, kun kävin pikaisesti asioilla. Perhetyöntekijät olivat todella ammattitaitoisia ja tukivat minua ja lapsiani rankkojen asioiden läpikäymisessä. Perhetyöntekijät tekivät muun muassa erilaisia toiminnallisia tehtäviä lasteni kanssa, joiden aikana lasteni oli helpompi puhua ja purkaa erilaisia tunteita. Itse sain paljon voimaa siitä, että sain jutella ihmisille, joilla on todellista tietoa ja taitoa käsitellä kokemiani asioita, hän kuvailee.

Anonyymi perheen äiti kertoo olevansa erittäin tyytyväinen saamaansa apuun ja elävänsä nykyisin perheensä kanssa suhteellisen tasapainoista elämää.

– Alvari-perhetyön avulla saimme kontaktin sujuvasti myös muun avun ja tuen piiriin. Tällä hetkellä koen voivani suhteellisen hyvin ja olen iloisesti yllättynyt siitä, että vaikka suhteemme perhetyöhön on loppunut, työntekijät soittelevat edelleen ja varmistavat, että meillä on kaikki hyvin, hän lisää tyytyväisenä.

Teksti ja kuva: Minna Korva-Perämäki