Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Nuorten päihteiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Päihteiden arkipäiväistyminen huolestuttaa eri ammattialojen edustajia, sillä nuoret eivät ymmärrä pitkäaikaisen käytön seurausta suhteessa terveyteen, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Nuorten päihteiden käyttö tulee nostaa voimakkaasti esille, vaikka siitä puhuminen onkin vaikeaa monesta eri syystä johtuen.

Oulun seudun ammattiopiston, Haukiputaan yksikön kuraattorina jo 25 vuotta toiminut Pekka Kallio sanoo olevansa hyvin huolissaan tämän päivän nuorten asenteesta erilaisia päihdeaineita kohtaan. Erityisesti hän kertoo huomanneensa nuorten tyttöjen käyttävän päihteitä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kallio korostaa pitkäjänteisen ennaltaehkäisevän päihdetyön ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä, jotta tuloksia saadaan näkyväksi.

– Viesti nuorille täytyy olla selkeä: kouluissa ja oppilaitoksissa ei hyväksytä päihteiden käyttöä. Päihteiden käytön ennaltaehkäisyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kouluissa annetaan tietoa sekä opiskelijoille että henkilöstölle päihteiden vaaroista, niiden tunnistamisesta ja hoitoon ohjaamisesta, hän sanoo.

Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön kuuluu muun muassa erilaiset teemaviikot ja -kampanjat sekä oppilaitosten henkilöstön jatkuva kouluttaminen. Nuorten ennaltaehkäisevää päihdetyötä tekevät muun muassa nuorisotyöntekijät, terveydenhoitajat, oppilashuoltoryhmät, kuraattorit ja opinto-ohjaajat. Nuoret voivat itsekin etsiä tietoa erilaisista päihteistä ja niiden vaaroista sekä hoitoon hakeutumisesta esimerkiksi NettiNapin ja Nuortennetin sivuilta.

– Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella, niihin puuttumisella ja päihdeongelmaisen kuntoutuksella vähennetään terveyshaittoja ja vaikutetaan välittömästi myös koulun henkilökunnan työturvallisuuteen ja työyhteisön ilmapiiriin. Oppilaitoksen vastuu opiskelijoistaan ja oppilaitosyhteisöstä velvoittaa oppilaitokset puuttumaan huumeiden käyttöön, Kallio lisää.

Kuraattori Kallio kertoo, että nuorten oma motivaatio päihteiden käytöstä eroon pääsemiseen on äärimmäisen tärkeää, sillä vain se voi taata hyvän lopputuloksen. Oppilaita tulee kannustaa ja ohjata omatoimisesti käyttämään oppilashuollon sekä yhteiskunnan tukipalveluita ongelmissaan.

Myös kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää, jotta nuorten ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhain. Ei riitä, että vain oppilaitosten henkilökuntaa koulutetaan, sillä myös vanhempien täytyy osata tunnistaa ongelmatilanteet ja uskaltaa puuttua niihin tavalla tai toisella.

Minna Korva-Perämäki

Janne Valkeapää tarkastelee puhuttelevalla tavalla opiskelijan näkökulmaa ehkäisevään päihdetyöhön artikkelissaan Ei kosketa meitä!

Lue kirjoitukset kokonaisuudessaan