Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

PIIRIEN MALLISÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on ________________________, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi ja sen kotipaikka on _________________________

2 § Tarkoitus ja toiminta

Piirin tarkoitus on
– edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja
– edistää ja tukea alueellaan toimivien Raittiuden Ystävät ry:n paikallisten raittiusyhdistysten ja raittiuskeskusten toimintaa
– kehittää yhteistoimintaa alueensa jäsenyhdistysten kesken tarkoituksensa toteuttamiseksi
– tehdä yhteistyötä alueensa muiden kansalaisryhmien kanssa
– osallistua Raittiuden Ystävät ry:n ohjelmatoiminnan toteuttamiseen mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia ja jakamalla päihdevalistusaineistoja

Toimintansa tukemiseksi piiri voi
– järjestää erilaisia päihdevalistus- ja koulutustilaisuuksia
– toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3 § Jäsenet

Piirin varsinaisia jäseniä ovat sen alueella toimivat Raittiuden Ystävät ry:n rekisteröidyt paikalliset yhdistykset tai raittiuskeskukset.

Piirin alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:_________________________

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta piirin kokouksessa.

Piirin hallitus päättää jäsenen erottamisesta, jos tämän toiminta on ristiriidassa piirin sääntöjen tai päätösten kanssa.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää piirin syyskokous.

6 § Hallitus

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-12 varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä.

Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa ensin arvan, sitten vuoron perusteella.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi perustaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten­enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Piirin kokoukset

Piirillä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen esittäminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Piirin kokouksissa on jokaisella paikallisyhdistyksellä yksi ääni jäsenmääränsä alkavalta 25-luvulta ja raittiuskeskuksella yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Varsinaiset kokoukset

Kevätkokous

Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen esityslista
5.esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous

Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen esityslista
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
6.valitaan piirin hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
7.valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat
8.valitaan edustajat Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksiin
9.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli piirin jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirin kokouksissa käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava siitä kirjallisesti piirin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Omaisuuden luovutus ja panttaus

Piirin tulee saada Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuuston suostumus luovuttaa tai kiinnittää kiinteää omaisuuttaan, luovuttaa tai pantata piirin osittain tai kokonaan omistuksessa olevaa rakennusta tai huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

Sääntöjen muutosehdotus, ehdotus piirin purkamisesta tai piirin eroamisesta Raittiuden Ystävät ry:stä on kirjallisesti tehtävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kevät- tai syyskokousta tai ylimääräistä kokousta. Hallituksen lausunto tulee liittää kokouskutsuun.

Päätös sääntöjen muuttamisesta, piirin purkamisesta tai piirin eroamisesta Raittiuden Ystävät ry:stä on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuuston hyväksyminen.

Piirin purkautuessa käytetään piirin varat piirin tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet

Näiden sääntöjen astuessa voimaan kaikki aikaisemmat jäsenoikeudet säilyvät ennallaan.