Raitis

Raittiuden Ystävät Ry

Hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksessa 28.8.2021
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.10.2021

RAITTIUDEN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Raittiuden Ystävät ry (jäljempänä myös yhdistys tai RY) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja, toimia päihteidenkäytön ja päihdehaittojen vähentämiseksi sekä vaalia suomalaista kulttuuriperintöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,
 • tekee valtakunnallista ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä,
 • tekee ja tukee ehkäisevää päihdetyötä eri kansalaisryhmien parissa esimerkiksi järjestämällä yhdistyksen kohderyhmille sopivaa kohtaavaa kansalaistoimintaa,
 • seuraa toimialansa kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, osallistuu toimikuntiin ja komiteoihin sekä on mukana muutoinkin alansa kehittämistoiminnassa,
 • järjestää nuorille raittius- ja kulttuuritoimintaa, kuten esimerkiksi kulttuurikilpailuja,
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa,
 • tukee päihdehuoltoa ja riippuvuuksia ehkäisevää työtä: järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja toimintoja päihdehuoltoalan järjestöjen kanssa ja olemalla jäsenenä päihdehuoltoa toteuttavissa yhteisöissä sekä muilla vastaavilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja;
 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 • toimeenpanna, asianmukaisen luvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset rekisteröidyt

 • paikallisyhdistykset
 • raittiuspiirit ja -keskukset sekä liitot
 • henkilöjäsenet eri puolilla maata, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

RY:n paikallisyhdistykset ovat paikallisesti raittius- ja kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä. Raittiuskeskukset ovat alueellisesti raittius- ja kulttuurityötä tukevia yhdistyksiä.

Piirit ovat paikallisyhdistysten ja raittiuskeskusten muodostamia maakunnallisia yhdistyksiä. Liitot ovat valtakunnallisia erityisaloja edustavia yhdistyksiä.

RY:n paikallisyhdistysten henkilöjäsenten, joilta edellytetään pyrkimystä raittiiseen elämäntapaan, tulee liittyä RY:n henkilöjäseniksi. Raittiuden Ystäviin voi kuulua henkilöjäsenenä liittymättä jäsenyhdistykseen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta RY:ssä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi liittovaltuusto voi hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.

Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

4 § Yhdistyksen jäsenen hyväksyminen, eroaminen ja erottaminen

Hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä, jotka valitsee edustajakokous ja liittovaltuusto järjestämisvuosinaan.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Kulumassa olevan tilikauden jäsenmaksua ei palauteta.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsenen toiminta on ristiriidassa Raittiuden Ystävien sääntöjen, päätösten tai periaatteiden kanssa tai jäsen aiheuttaa vahinkoa yhdistyksen toiminnalle. Erottaminen voidaan tehdä myös, jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta. Erottamisesta päättää hallitus.

5 § Edustajakokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet edustajakokouksessa, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Edustajakokous pidetään joka kolmas vuosi toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana. Kutsu edustajakokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä joko kirjeitse tai yhdistyksen verkkosivuilla.

Edustajakokouksessa päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet ja henkilöjäsenet. Kullakin varsinaisen jäsenen äänivaltaisella edustajalla on yksi (1) ääni, ja edustaja voi edustaa kokouksessa vain yhtä varsinaista jäsentä. Henkilöjäsenellä on 1/25 ääni.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat oikeutetut saamaan itsensä edustetuksi edustajiensa välityksellä seuraavasti:

1. Paikallisyhdistys

 • yksi (1) edustaja, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä 1 – 25 kpl,
 • kaksi (2) edustajaa, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä 26 – 50 kpl,
 • kolme (3) edustajaa, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä 51 – 100 kpl,
 • neljä (4) edustajaa, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä 101 – 150 kpl,
 • viisi (5) edustajaa, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä enemmän kuin 150 kpl.

2. Raittiuskeskus

 • yksi (1) edustaja

3. Piiri

 • yksi (1) edustaja

4. Liitto

 • kaksi (2) edustajaa.

Äänioikeuden edellytyksenä on, että yhdistyksen tai henkilöjäsenen jäsenmaksu RY:lle on maksettu edeltävältä vuodelta ja kokousvuodelta. Lisäksi äänioikeuden edellytyksenä on, että edustaja ja henkilöjäsen ilmoittaa osallistumisestaan edustajakokoukseen kokouskutsussa mainittuun osoitteeseen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen edustajakokousta.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on edustajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, elleivät he ole varsinaisten jäsenten äänioikeutettuja edustajia tai henkilöjäseniä.

Edustajakokoukseen osallistuvan henkilön tai oikeushenkilön on esitettävä selvitys oikeudestaan osallistua kokoukseen ja henkilöllisyydestään.

Varsinainen edustajakokous valitsee liittovaltuuston, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi (6) vaalilla valittua varsinaisten jäsenten ehdottamaa yleisjäsentä ja enintään kuusi (6) yleisjäsenille valittavaa varajäsentä, yhdestä viiteen (1-5) liittoja edustavaa ja liittojen ehdottamaa liittojäsentä sekä yhtä monta samoin tavoin ehdotettua liittojäsenten varajäsentä.

Edustajakokouksen tulee valita liittojäsenet ja heidän varajäsenensä yhdistyksen jäseninä olevien liittojen ehdottamista henkilöistä sekä vahvistaa valittavien lukumäärä ottaen huomioon liittojen esitykset. Ellei ehdotusta liittojäsenestä tai tämän varajäsenestä ole tehty, on edustajakokouksella oikeus valita puuttuva liittojäsen ja tämän varajäsen ilman ehdotusta.

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa, eikä myöskään toiminnanjohtajaa tai muuta yhdistyksen toimihenkilöä.

Liittovaltuuston yleisjäsenten ja heidän varajäsentensä vaali suoritetaan äänestämällä siten, että kukin äänioikeutettu on oikeutettu kirjoittamaan vaalilippuunsa 1–8 ehdokkaan nimen. Kukin ehdotettu henkilö saa yhden äänen. Liittovaltuuston yleisjäseniksi valitaan kuusi (6) eniten ääniä saanutta ehdokasta ja heidän varajäsenikseen enintään kuusi (6) seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Yleisjäseneksi ei voida nimetä liittovaltuuston puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa. Sekä yleisjäseniksi että varajäseniksi nimettävien sijaantulojärjestys tulee vahvistaa siinä järjestyksessä, mitä enemmän he ovat saaneet ääniä. Liittojäsenet valitaan vastaavalla tavalla, mikäli heistä äänestetään. Liittovaltuuston yleisjäsenten ja varajäsenten toimikausi on kuusi (6) kalenterivuotta siten, että puolet heistä on erovuorossa kolmen vuoden välein.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä liittojäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Varsinaisessa edustajakokouksessa:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
 • todetaan ja vahvistetaan kokouksen edustajat;
 • valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittovaltuuston yleisjäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä liittovaltuuston liittojäsenet ja heille varajäsenet kolmelle (3) vuodelle;
 • päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista seuraavalle kolmelle (3) vuodelle. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen paikallisyhdistykselle, raittiuskeskukselle, piirille, liitolle, kannatusjäsenelle ja henkilöjäsenelle;
 • vahvistetaan edeltävän toimintavuoden vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 • vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista käytetään nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen varapuheenjohtaja. Heidän toimikautensa on kolme (3) kalenterivuotta;
 • päätetään hallituksen ja liittovaltuuston esittämistä asioista;
 • päätetään jäsenten tekemistä aloitteista, jotka tulee esittää hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen edustajakokousta;
 • päätetään mahdollisista sääntömuutoksista sekä tarvittaessa yhdistyksen purkamisesta.

Ylimääräinen edustajakokous voidaan pitää yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä. Kutsu ylimääräiseen edustajakokoukseen toimitetaan kuten varsinaiseen edustajakokoukseen.

6 § Liittovaltuusto

Liittovaltuuston tulee kokoontua kerran vuodessa niinä vuosina, jolloin ei järjestetä edustajakokousta. Liittovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kutsuu liittovaltuuston koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tulee toimittaa liittovaltuuston jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostitse.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee äänestyksen tuloksen, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Poissaolevien varsinaisten yleisjäsenten tai liittojäsenten tilalle tulevat varajäsenet siinä järjestyksessä, kun heidät on valittu ja nimetty edustajakokouksessa.

Liittovaltuuston kokouksessa:

 • vahvistetaan edeltävän toimintavuoden vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 • vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi neljä – kuusi (4–6) henkilöä ja heille kaksi (2) varajäsentä edustajakokouksen valitsemien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle. Heidän toimikautensa on kolme (3) kalenterivuotta;
 • valitaan Raittiuden Ystävät säätiö rs:n hallituksen jäsenet säätiön sääntöjen edellyttämällä tavalla;
 • nimetään RY:n ehdokkaat Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry:n hallitukseen. Edustajakokousvuosina RY:n hallitus valitsee yhdistyksen edustajat Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry:n hallitukseen;
 • valitaan säännösten tarkoittama auktorisoitu varsinainen tilintarkastaja ja auktorisoitu varatilintarkastaja tarkastamaan kolmen (3) seuraavan toimintavuoden/tilikauden tilejä ja hallintoa;
 • valitaan vaalitoimikuntaan 3-4 jäsentä seuraavaksi kolmeksi (3) kalenterivuodeksi;
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

Edustajakokouksen ja liittovaltuuston tehtävänä on järjestämisvuosinaan:

 • valita kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet,
 • päättää jäsenyhdistystensä sääntömuutosten hyväksymisestä sekä
 • päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai vakuudeksi antamisesta.

Ylimääräinen liittovaltuuston kokous voidaan pitää yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen.

7 § Hallitus 

Hallitus koostuu edustajakokouksen valitsemista hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä liittovaltuuston kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemista neljästä – kuudesta (4–6) varsinaisesta jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on lukumääräisesti puolet kerrallaan erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisin ääntenenemmistöin. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa arpa.

Hallituksen tulee

 • lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä edustaa yhdistystä;
 • päättää yhdistyksen toiminnanjohtajan ja työntekijöiden työ- tai toimisuhteista;
 • huolehtia edustajakokouksen koolle kutsumisesta ja sen järjestelyistä

8§ Luottamushenkilöiden jäsenyys

RY:n luottamustoimissa olevien henkilöiden tulee olla RY:n jäsenyhteisöjen (paikallisyhdistys, liitto tai piiri) henkilöjäseniä.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai yhdistyksen muu toimihenkilö kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen edustajakokouksen tai liittovaltuuston kokousta, minkä jälkeen tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen edustajakokousta tai liittovaltuuston kokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää edustajakokous. Päätös vaatii edustajakokouksen äänestyksessä vähintään 3/4-ääntenenemmistön.

Sääntöjen muutosehdotukseen tai ehdotukseen yhdistyksen purkamiseksi on saatava hallituksen lausunto. Lausunto tulee liittää edustajakokouksen kokouskutsuun.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen säännöissä ilmaistun tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän edustajakokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat yhdistyksen talousvelvoitteiden hoitamiseen ja yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.